กระดานสนทนา
User:
Password:
Forgot password   Register


กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ถึงมีสิทธิโพสต์ได้
Register

เรื่อง : ให้นายทหารรับราชการ วาระ ต.ค.๕๕๕

หน้า ๒๙
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๔๙๑. พันเอก สุรินทร์ แพโต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๒. พันเอก ธัชพล ไม้รอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๓. พันเอก กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๔. พันเอก ประสงค์ ล้อมทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๕. พันเอก สุทัศน์ จารุมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๖. พันเอก บุญญฤทธิ์ วิสมล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๗. พันเอก เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๘. พันเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๙. พันเอก ยศธชาติ พูลเพิ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๐. พันเอก วิชัย สีตะบุญญาคม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๑. พันเอก สุวิชา หอมจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๒. พันเอก ณัฏฐ์พัฒน์ พริ้งรักษา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๓. พันเอก สมนึก ขุนทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๔. พันเอก อภิรมย์ สุชาตะนันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๕. พันเอก วีระชัย จิตต์คันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๖. พันเอก ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๗. พันเอก วีระศักดิ์ สมบัติมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๘. พันเอก ยรรยง หงษ์จุ้ย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๙. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๐. พันเอก ธนา ศรีเพ็ญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๑. พันเอก สัมพันธ์ ปานสีดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๒. พันเอก ธำรงค์ ถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๓. พันเอก ธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๔. พันเอก ศุภรงค์ ระลึกมูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๕. พันเอก เอกศักดิ์ สังข์ศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๖. พันเอก สมชาย ภุมรินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๗. พันเอก ชัยเดช งามปลั่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๘. พันเอก วิบูล ขยันกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๙. พันเอก เวชศักกิ์ ดวงอุไร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๐. พันเอก ต่อศักดิ์ สุมะโน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๑. พันเอก ศักดิ์ชัย สุภาพร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๒. พันเอก สิทธิ ปิยะสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632 (นักรบพเนจร)- [Wed, 19 September 2012 17:29]


ความคิดเห็นทั้งหมด 7 ความคิดเห็น แสดงหน้าที่ 1/1

กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  1   :

หน้า ๑
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป
สำนักงานรัฐมนตรี
๒. พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวง
กลาโหม
๔. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวง
กลาโหม
๗. พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัด
กระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๙. พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐. พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๒. พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:18]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  2   :

หน้า ๒
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๑๓. พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๔. พลโท ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลอากาศโท สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ
ผู้บังคับบัญชา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา ผู้อำ นวยการสำ นักงานสนับสนุนสำ นักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำ นักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลโท สราวุฒิ ชลออยู่ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
พิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลโท ชาญ โกมลหิรัญ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
๒๔. พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๒๕. พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
๒๖. พลโท กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๗. พลโท สาธิต สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๘. พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๙. พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:19]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  3   :

หน้า ๓
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๓๐. พลโท ชลิต ศรีระเดช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๑. พลโท เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๒. พลโท สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๓. พลโท อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๔. พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๕. พลโท เรืองปัญญา โคปาละสุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๖. พลโท สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๗. พลโท กิตติ ปทุมมาศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๘. พลโท วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๙. พลโท จักรี ตันติพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๐. พลโท วรเทพ ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๑. พลโท อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๒. พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๓. พลโท กิตติพล ภัคโชตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๔. พลโท บุญสืบ คชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:19]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  4   :

หน้า ๔
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๔๕. พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๖. พลโท เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๗. พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ำ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๘. พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๙. พลเรือโท โสภณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๕๐. พลอากาศโท ธวัช สงวนทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๑. พลอากาศโท ไพบูลย์ สิงหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๒. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลโท วิภาต วิภาตะศิลปิน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลโท เดชา เหมกระศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลโท คณิศ ทศวัฒน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๗. พลโท จิระ โกมุทพงศ์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น รองเจ้ากรม
พระธรรมนูญ
๕๘. พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๙. พลโท พัชราวุธ วงษ์เพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัด
กระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:20]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  5   :

หน้า ๕
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๖๐. พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๖๑. พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล หัว ห น้า น าย ท ห า ร ฝ่าย เ ส น า ธิกา ร ป ร ะ จำ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๖๒. พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พลตรี กุลิส วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลอากาศตรี ชูธัช แย้มมณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้า
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖๘. พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พลตรี ปรพล อนุศรี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พลตรี หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:22]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  6   :

หน้า ๖
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๗๕. พลเรือตรี ปราโมทย์ สังฆคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พลตรี สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักปลัด
กระทรวงกลาโหม
๗๘. พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบาย
และแผนกลาโหม
๗๙. พลตรี นครินทร์ นาคอาทิตย์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวง
การต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๐. พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองเจ้ากรม
เสมียนตรา
๘๑. พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๘๒. พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
๘๓. พลตรี ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๘๔. พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๘๕. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๖. พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๗. พลตรี ธิชาวุฒิ สาตราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๘. พลตรี ชลิต วสยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๙. พลตรี วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:24]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  7   :

หน้า ๗
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๙๐. พลอากาศตรี เอกราช ช่วงอรุณ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๙๑. พลตรี ชำนาญ สุวรรณฉวี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๒. พลตรี สัญชัย จูมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๓. พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๔. พลตรี พีระพงษ์ ลบเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๕. พลเรือตรี ทศพร กาญจนวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๙๖. พลตรี ยุทธนา กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๗. พลตรี จรัญ พันธุนนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๘. พลตรี ชินเสณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๙. พลตรี ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๐. พลตรี พิชาติ เขม้นจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๑. พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำ นวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๒. พลตรี อนุวัฒน์ จักร์แสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๓. พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๔. พลตรี สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Wed, 19 September 2012 18:25]