กระดานสนทนา
User:
Password:
Forgot password   Register


กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ถึงมีสิทธิโพสต์ได้
Register

เรื่อง : 30 มี.ค.52:มี พรก.เปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการใน กห.

-สำนักงานรัฐมนตรี
(๑) กองกลาง
(๒) กองการเมือง
(๓) สำนักงานจเรทหารทั่วไป

-สำนักงานปลัดกระทรวง
(๑) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
(๒) สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
(๓) กรมเสมียนตรา
(๔) สำนักงบประมาณกลาโหม
(๕) กรมพระธรรมนูญ
(๖) ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๗) กรมการเงินกลาโหม
(๘) กรมการสรรพกำลังกลาโหม
(๙) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
(๑๐) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
(๑๑) สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(๑๒) สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

-กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
(๑) สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
(๒) สำนักงานรักษาความปลอดภัย
(๓) สำนักนโยบายและแผน
(๔) สำนักยุทธบริการ

-กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
(๑) สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๒) กรมกำลังพลทหาร
(๓) กรมข่าวทหาร
(๔) กรมยุทธการทหาร
(๕) กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
(๖) กรมกิจการพลเรือนทหาร
(๗) กรมการสื่อสารทหาร
(๘) สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
(๙) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(๑๐) ศูนย์รักษาความปลอดภัย
(๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
(๑๒) กรมสารบรรณทหาร
(๑๓) กรมการเงินทหาร
(๑๔) กรมแผนที่ทหาร
(๑๕) กรมยุทธบริการทหาร
(๑๖) กรมกิจการชายแดนทหาร
(๑๗) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

-กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
(๑) สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
(๒) กรมกำลังพลทหารบก
(๓) กรมข่าวทหารบก
(๔) กรมยุทธการทหารบก
(๕) กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
(๖) กรมกิจการพลเรือนทหารบก
(๗) สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
(๘) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
(๙) กรมการเงินทหารบก
(๑๐) กรมการสารวัตรทหารบก
(๑๑) กรมจเรทหารบก
(๑๒) กรมสวัสดิการทหารบก
(๑๓) กรมสารบรรณทหารบก
(๑๔) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(๑๕) สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
(๑๖) กรมการขนส่งทหารบก
(๑๗) กรมการทหารช่าง
(๑๘) กรมการทหารสื่อสาร
(๑๙) กรมการสัตว์ทหารบก
(๒๐) กรมพลาธิการทหารบก
(๒๑) กรมแพทย์ทหารบก
(๒๒) กรมยุทธโยธาทหารบก
(๒๓) กรมสรรพาวุธทหารบก
(๒๔) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
(๒๕) กรมยุทธศึกษาทหารบก
(๒๖) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(๒๗) ศูนย์การบินทหารบก
(๒๘) กองทัพภาคที่ ๑
(๒๙) กองทัพภาคที่ ๒
(๓๐) กองทัพภาคที่ ๓
(๓๑) กองทัพภาคที่ ๔
(๓๒) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
(๓๓) หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
(๓๔) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม กองพลหรือกองทัพน้อย ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพบก

-กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
(๑) สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
(๒) กรมสารบรรณทหารเรือ
(๓) กรมกำลังพลทหารเรือ
(๔) กรมข่าวทหารเรือ
(๕) กรมยุทธการทหารเรือ
(๖) กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
(๗) กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
(๘) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
(๙) สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
(๑๐) กรมการเงินทหารเรือ
(๑๑) กรมจเรทหารเรือ
(๑๒) สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
(๑๓) สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
(๑๔) สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
(๑๕) กองเรือยุทธการ
(๑๖) ทัพเรือภาคที่ ๑
(๑๗) ทัพเรือภาคที่ ๒
(๑๘) ทัพเรือภาคที่ ๓
(๑๙) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
(๒๐) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
(๒๑) ฐานทัพเรือสัตหีบ
(๒๒) ฐานทัพเรือกรุงเทพ
(๒๓) กรมสารวัตรทหารเรือ
(๒๔) กรมอู่ทหารเรือ
(๒๕) กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
(๒๖) กรมช่างโยธาทหารเรือ
(๒๗) กรมสรรพาวุธทหารเรือ
(๒๘) กรมพลาธิการทหารเรือ
(๒๙) กรมแพทย์ทหารเรือ
(๓๐) กรมการขนส่งทหารเรือ
(๓๑) กรมอุทกศาสตร์
(๓๒) กรมสวัสดิการทหารเรือ
(๓๓) กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
(๓๔) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(๓๕) โรงเรียนนายเรือ
(๓๖) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
(๓๗) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม หรือกองพล ซึ่งขึ้นตรงต่อ กองทัพเรือ

-กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
(๑) สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
(๒) กรมสารบรรณทหารอากาศ
(๓) กรมกำลังพลทหารอากาศ
(๔) กรมข่าวทหารอากาศ
(๕) กรมยุทธการทหารอากาศ
(๖) กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
(๗) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
(๘) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
(๙) สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
(๑๐) กรมการเงินทหารอากาศ
(๑๑) กรมจเรทหารอากาศ
(๑๒) สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
(๑๓) สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
(๑๔) สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
(๑๕) หน่วยบินซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ
(๑๖) โรงเรียนการบิน
(๑๗) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(๑๘) หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
(๑๙) กรมช่างอากาศ
(๒๐) กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
(๒๑) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(๒๒) กรมแพทย์ทหารอากาศ
(๒๓) กรมพลาธิการทหารอากาศ
(๒๔) กรมช่างโยธาทหารอากาศ
(๒๕) กรมขนส่งทหารอากาศ
(๒๖) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(๒๗) โรงเรียนนายเรืออากาศ
(๒๘) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
(๒๙) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
(๓๐) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
(๓๑) สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
(๓๒) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม หรือกองพล ซึ่งขึ้นตรงต่อ กองทัพอากาศ

ต่อไปรอฟังพระบรมราชโองการ...เฮ้อ เหนื่อยจัง..ประเทศไทย


จากคุณ : WEBMASTER (ตท.16 ทบ.)- [Fri, 03 April 2009 06:32]


ความคิดเห็นทั้งหมด 2 ความคิดเห็น แสดงหน้าที่ 1/1

กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  1   :

ข้อสังเกตุที่เห็นง่ายๆ
1.สำนักงานรัฐมนตรี มี การจัดภายใน
2.สำนักงานปลัดฯมี สำนักงานสนับสนุน
3.กองทัพไทย ไม่มี สำนักงานเลขานุการเป็น นขต. แต่เหล่าทัพ เป็น นขต.
4.กองทัพไทย ไม่มี กรมยุทธศึกษา(ยุบ) แต่ เหล่าทัพมี
5.ทุกเหล่าทัพ มีโรงเรียนนายร้อย(นายเรือ,นายเรืออากาศ) เป็น นขต.เหมือนกัน(ซักที)
6.ทุกเหล่าทัพ ยังคงมีความอ่อนตัว(หมกเม็ด) การจัดหน่วยอื่นๆ แต่ สน.รมว.กห.,สป. ,รอ. และ กองทัพไทยไม่มี(แต่ก็คงมี)
7.อื่นๆ ลองศึกษากันดู


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 03 April 2009 06:45]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  2   :

เฉลย: กลไพ่วิเศษ
สังเกตุให้ดีสิ ครับ
ไพ่ชุดต่อไป มันคนละชุดกับชุดแรก สีเดียวกันคนละดอก...นะ จะบอกให้
ดังนั้น จึง......................................จบ


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 03 April 2009 06:53]